Lov, les, outdoor
Zbraně a střelivo

NabídkaKatalogy

Katalog ATI

Katalog CAA Tactical

Katalog Ax AICS

Katalog Radians

Katalog Lovex - ExplosiaOdkazy

Lov, les, outdoor Mellivora.cz

Grafické studio a nakladatelství Sursum

ADDO Tours - Dovolená v Jihoafrické republice

Střelnice Brno, Lysice

Obchodní podmínky

Způsoby objednání

E-shop: nepřetržitě
E-mailem: (tym.mellivora@gmail.com) nepřetržitě
Do e-mailu, prosím, uveďte: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresu, název zboží, počet ks, způsob dodání, případně místo výdeje Zásilkovny a způsob platby.

Česká republika:

Ceník dopravy viz pravý panel.

Zásilkovna:
Pouze zásilky do váhy 5kg, bližší informace přímo na webových stránkách Zásilkovny.

Při nákupu nad 5000,-Kč v ČR poštovné zdarma.

Slovenská republika:

Ceník dopravy viz pravý panel.

U rozměrnějších a těžších zásilek může být poštovné úměrně navýšeno dle ceníku vybrané dopravy. O všech změnách budete předem informováni.

Dodací a platební podmínky

Zboží objednané v internetovém obchodě se snažíme doručit v nejkratším termínu od zadání objednávky. U většiny objednávek je dodací termín 3 - 10 pracovních dnů. O termínu dodání zboží a o jeho odeslání Vás budeme informovat e-mailem, nebo telefonicky. Ke zboží je přikládána faktura, která slouží jako záruční list, pokud není dodán výrobcem. Zboží placené převodem odesíláme až po připsání peněz na účet.

Zboží, které podléhá evidenci podle zákona o střelných zbraních a střelivu č.119/2002Sb. (tj. zbraně, střelivo a hlavní části zbraní) nelze zasílat. Prodej zbraní, na jejichž nákup je nutnost vlastnit platný zbrojní průkaz či nákupní povolení, se provádí osobním odběrem s příslušnými doklady. Stránky obsahující zbraně a střelivo jsou určeny výhradně odborné veřejnosti.

Námi dodávané zboží se smí užívat podle platných zákonů a předpisů ČR. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za protiprávní jednání uživatele.

Okamžik dodání je při převzetí zboží odběratelem. Dodatky v objednávce nebudou bez souhlasu prodejce akceptovány.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz .

Ceny jsou uváděny včetně DPH a balného (pokud není uvedeno jinak) a jsou platné v okamžiku objednání. Nejsme plátci DPH.

Vyhrazujeme si právo neakceptovat objednávku v případě, že je zboží nedostupné, změnila se cena, nebo vznikl jiný problém s dodáním, který prodejci v době objednání nebyl znám a nemůže ho ovlivnit. V tomto případě, budete neprodleně kontaktováni za účelem dohody o dalším postupu.

V případě nejasností nebo chyby v objednávce nás neprodleně kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Storno objednávky ze strany kupujícího proveďte neprodleně, nejpozději v den odeslání objednávky. Při stornování objednávky později může prodávající uplatnit právo na úhradu škody v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Při doručení si překontrolujte, zda není zboží mechanicky nebo jinak poškozeno. Pokud je obal jakkoliv porušen, vždy před podepsáním přepravního listu požadujte kontrolu. V případě, že zjistíte, že je zboží poškozené, odmítněte toto zboží převzít a informujte nás, prosím, o problému, s uvedením čísla objednávky. Při nevyzvednutí zásilky je další objednané zboží expedováno po platbě na účet.

Vrácení zboží – odstoupení od kupní smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem Odstoupení od kupní smlouvy, je možné uplatnit v souladu s Občanským zákoníkem ČR a platnými zákony, do 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí kupující.

Při odstoupení od kupní smlouvy odešlete Formulář o odstoupení od smlouvy
(nejlépe e-mailem) na adresu tym.mellivora@gmail.com, nebo písemně na naši fakturační adresu.
Nepoužité a nepoškozené zboží můžete vrátit (zaslat zpět) na adresu uvedenou v přiloženém dokladu. Kupní cena bude vrácena do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nejdříve však po vrácení zaslaného zboží. Nezasílejte zboží zpět na dobírku! Zásilka na dobírku nebude přijata. Právo na odstoupení se nevztahuje na firemní nákup a zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně. Odstoupení od smlouvy se rovněž nevztahuje na zboží upravené nebo vyrobené podle přání kupujícího.
Lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na testování zboží! Bude-li zboží použito, poškozeno, či opotřebováno, bude vrácená částka snížena o hodnotu, která odpovídá opotřebení nebo poškození. Kupujícímu, který vrátí zboží (odstoupí od kupní smlouvy) budou naúčtovány náklady na znovu zařazení zboží do prodeje (vyčištění, výměna porušených obalů, znovu zabalení v odhadované výši až 500Kč.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“ 1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“,
1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“ Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy : Formulář o odstoupení od smlouvy
1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“
„Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“
a) Převzetí zboží
„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název, adresu sídla, případně jméno a příjmení, adresu osoby, která je oprávněna k převzetí zboží). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“
b) Náklady spojené s vrácením zboží
„Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“
2.3 V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy týkající se dodávek vody, plynu nebo elektřiny, pokud nejsou prodávány v omezeném objemu nebo ve stanoveném množství, či tepla z dálkového vytápění, vložte toto:
„Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb nebo dodávky vody/plynu/elektřiny/tepla z dálkového vytápění (nehodící se vymažte) začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.“

Reklamace

V případě reklamace nejprve kontaktujte obchod e-mailem nebo telefonicky, zboží poté zašlete na naši adresu včetně dokladu o koupi a záručním listem pokud je k výrobku dodán. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. V takovém případě nebude zboží přijato. Je plně v zájmu kupujícího, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, vyhovujícího přepravě křehkého zboží, aby se zabránilo poškození zboží při přepravě. Výrobky musí být k reklamaci předány kompletní, se všemi díly potřebnými k jejich funkčnosti.

Výrobky z Číny před odesláním kontrolujeme. Na drobné kosmetické vady neovlivňující funkčnost se záruka nevztahuje. Jde o vlastnost zboží.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Reklamační řád internetového obchodu Mellivora se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a platných zákonů ČR. Pokud se po převzetí zboží kupujícím na tomto zboží vyskytnou vady v záruční době, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku. V současnosti je stanovena na 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. Záruční doba se ze zákona prodlužuje o dobu, po kterou zboží bylo v záruční opravě. V případě výměny vadného zboží za nové zboží, získává kupující na výrobek nebo na vyměněný komponent novou záruku v délce 24 měsíců. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, je téměř vždy reklamace uplatňována prostřednictvím autorizovaných servisů. Důležitou podmínkou pro uplatnění reklamace v záruční době je prokázání původu zboží předložením dokladu o koupi, případně záručního listu. Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po uplynutí zákonné lhůty jsou kupujícímu přiznána stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Peníze budou kupujícímu vráceny složenkou nebo odesláním peněz na účet. Pokud je vada opravitelná v souladu s legislativou, zboží se opravuje. Uznání záruky je podmíněno používáním zboží k danému účelu v podmínkách, pro které je zboží určeno. U zboží spotřebního charakteru, například akumulátory, baterie, se řídí předpisy pro tento druh zboží (omezená životnost výrobku). Záruční doba všem subjektům, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku není stanovena občanským zákoníkem. Záruka se v takovém případě stanovuje na základě dohody s kupujícím – podnikatelským subjektem.
Záruka zaniká nebo se nevztahuje na:

Naše firma nepřebírá odpovědnost za nadstandartní záruky výrobců. Po uplynutí zákonem stanovené záruční doby 24 měsíců nabízíme svým zákazníkům podporu při vyřizování reklamace u výrobce.

Osobní údaje

Ochrana osobních údajů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující potvrzením objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (zejména jméno, příjmení a adresa) které jsou nutné pro uzavření kupní smlouvy a bezproblémové doručení zboží. Externím dopravcům jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které je nutné pro doručení zboží.

Ostatní

Obrázky a popis zboží jsou většinou přebírány od výrobců. Mají pouze informativní charakter.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Potvrzením objednávky kupující automaticky potvrzuje, že je starší 18.ti let, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Zde neuvedené se řídí platnýmy zákony České republiky.

Logo firmy Mellivora, design stránek, popisy zboží a obrazový materiál na našich stránkách je chráněn autorským zákonem a je zakázáno jej kopírovat ke komerčním účelům bez souhlasu autora.

Zbraně Mellivora © 2013-2018 created by 3-11o